Бібліографічні описи книг.

На цій сторінці я буду публікувати, складені/ знайдені мною бібліографічні описи до книг. 
Адже кожен студент, а почасти і молодий науковець зтикається із проблемою складання бібліографічних описів. Особливо, під час написання курсових рефератів, дипломів. 
Тому, я поставив собі за мету якомога полегшити цю роботу.

Михайло Грушевський Історія України-Руси.

ТОМ І.
У першому томі висвітлюються соціально-економічні, політичні і культурні процеси, що відбувалися на території України з найдавніших часів до початку XI ст

Грушевський М. С. Історія України-Руси. Т. 1. — Київ, 1913. — 648 с. (3-є вид.). 
Грушевський М. С. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. / Редкол.: П.С.Сохань (голова) та ін. — К.: Наук. думка, 1991. — . — (Пам’ятки іст. думки України). — ISBN 5-12-002468-8. Т. 1. — 1994. — 736 с. — ISBN 5-12-002469-6 (в опр.).]

Том ІІ.
У другому томі аналізується міжнародне становище, політичний та економічний розвиток Київської держави, окремих її земель — Київської, Турово-Пінської, Чернігівської, Переяславської, Волині, Побужжя, Галичини, Угорської Русі, а також Степу в XI-XIII ст.

Грушевський М. С. Історія України-Руси. Т. 2. — Львів, 1905. — 634 с. (2-е вид.) 
Грушевський М. С. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. / Редкол.: П.С.Сохань (голова) та ін. — К.: Наук. думка, 1992. — . — (Пам’ятки іст. думки України). — ISBN 5-12-002468-8. Т. 2. — 1992. — 640 с. — ISBN 5-12-002470-X (в опр.).]

Том ІІІ.
У третьому томі висвітлюється історія Галичини та Волині від утворення тут держави князя Романа Мстиславовича до загарбання значної частини території Польським королівством, а також становище Наддніпрянщини за умов панування золотоординських ханів.

Грушевський М. С. Історія України-Руси. Т. 3. — Львів, 1905. — 588 с. (2-е вид.). 
Грушевський М. С. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. / Редкол.: П.С.Сохань (голова) та ін. — К.: Наук. думка, 1992. — . — (Пам’ятки іст. думки України). — ISBN 5-12-002468-8. Т. 1. — 1993. — 592 с. — ISBN 5-12-003207-9 (в опр.).]

Том ІV.
У четвертому томі висвітлюється політична історія українських земель у складі Великого князівства Литовського та королівства Польського протягом XIV — середини XVI ст. (до 1569 р.)

Грушевський М. С. Історія України-Руси. Т. 4. — Київ-Львів, 1907. — 538 с. (2-е вид.). 
Грушевський М. С. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. / Редкол.: П.С.Сохань (голова) та ін. — К.: Наук. думка, 1991. — . — (Пам’ятки іст. думки України). — ISBN 5-12-002468-8. 
Т. 4. — 1993. — 544 с. — ISBN 5-12-0030208-7 (в опр.).]Білоус Н. Київ наприкінці XV – у першій половині XVII століття. Міська влада і самоврядування. – К., 2008. – 360 с.
Білоус Н. Соціальна та професійна структура населення Києва у Світлі фіскальних джерел другої половини XVI ст. // Соціум. Альманах соціальної історії. – К.,2008 . – Вип. 8. – С. 107–118.
Білоус Н. Магістрат і юридики в Києві у XVI першій половині XVII ст. (соціально правові взаємини в місті) // СОЦІУМ. Альманах соціальної історії. ​– К.,2005.–Вип.5. – С.107–125.
Блануца А. В. Шляхетське землеволодіння у Великому князівстві Литовському: джерела дослідження // Український історичний журнал. – К., 2009. – № 2. – С. 194–207.
Івакін Г. Історичний розвиток Києва XIII — середина XVI ст. — К., 1996. — 272 с
Краткое описаніе Кіева, содержащее историческую перечень сего города, такъ же показаніе достопам’ятностей и древностей онаго. Собранное надворнымъ совітником Максимом Берлинскимъ. – Санкт–Петербургъ, 1820. – 210 с.
Климовський С. І. Соціальна топографія Києва XVI – середини XVII ст. – К., 2002. – 230 с.
Крикун М. Г. Адміністративно–територіальний устрій Правобережної України в XV–XVII столітті. – К., 1993. – 188 с.
Клепатський П. Г. Очерки по истории Киевской Земли: Литовский период. – Біла Церква, 2007. –478с.
Сулима Камінський А. Історія Речі Посполитої як історія багатьох народів, 1505–1795. Громадяни, їхня держава, суспільство, культура. – К., 2011. – 263 с.
Долинська М. Історична топографія Львова XIV–XIXст. – Л., 2006. – 256 с.
Сас П. М. Феодальные города Украины в конце XV – 60–х годах XVI в. – К., 1989. – 232 с.
История Киева: В трех томах, четырех книгах / Отв. ред. И. Артеменко, В. Сарбей, И. Супруненко. – К., 1982. – Т. 1: Древний и средневековый Киев. – 500 с.
Город в средневековой цивилизации Западной Европы. – М., 1999. – Т.1: Феномен средневекового урбанизма. – 400 с.
Горін С. Монастирі західної Волині (друга половина ХV – перша половина ХVІІ ст.). – Л., 2007. – 334 с.
Яковенко Н. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI–XVII ст. – К., 2002. – 420 с.
Яковенко Н. М. «Українська шляхта з кінця ХІV до середини XVII ст. (Волинь і Центральна Україна)». – К., 1993. – 418с.
Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego XV–XVIII wieku. Spisy / Opr. Eugeniusz Janas i Witold Kłaczewski. – Kórnik, 2002. – 344 s.
Герасименко Н. Одиниці виміру землі на Лівобережній Україні у другій половині XVII–XVIII століть // Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка –Л., 1997. – Т. CCXXXI. – С. 206–233.
Ярослав Ісаєвич. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми. — Львів, 2002
Леонтій Войтович. Князівські династії Східної Європи (кінець IX — початок XVI ст.): склад, суспільна і політична роль. Історико–генеалогічне дослідження. — Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича, 2000. — 649 с.
Історія українського друкарства / Упоряд., авт. іст.–біогр. нарису та приміт. М. С. Тимошик. — Либідь, 1994 — 448 с.
Сегій Плохій. "Наливайкова віра: Козацтво та релігія в раньомодерній Україні", К.: Критика, 2005. 496 c. 
Дзеркала ідентичності: Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVII– початку XVIII століття.  — Київ: Laurus, 2012.  — 472 с.
Грушевський М. С. Історія України–Руси: В 11 т., 12 кн. / Редкол.: П.С.Сохань (голова) та ін. — К.: Наук. думка, 199Т. 5. — 1994. — 704 с
Грушевський М. С. Історія України–Руси: В 11 т., 12 кн. / Редкол.: П.С.Сохань (голова) та ін. — К.: Наук. думка, 1991. Т. 6. — 1995. — 680 с
Е. Болховитинов. Описание Киево–Софийского собора и Киевской иерархии с разными грамотами, напечат. в Киеве 1825 г., 4 д. листа
Петро Могила – видатний український просвітитель і релігійний діяч XVII століття : доповіді і повідомлення науково–практичної конференції, присвяченої 400–річчю від дня народження Петра Могили / [редкол.: В.С. Брюховецький... та ін]; Миколаївська філія Національного університету "Києво–Могилянська Академія". – Миколаїв : Видавничий центр МФ НаУКМА, 1997. – 63 с.
Наукові записки. Том 18, Спеціальний випуск : у двох частинах. Частина 1 /Національний університет "Києво–Могилянська академія". Київ.2000р.,197 с. 
П.М.Сас Відновлення православної іэрархії київської митрополії(1620р.) Український історичний журнал. – 2010. – Вип. 4, (№493). – С.240.
Кагамлик С. Світло духовності і культури (З історії Києво–Печерської лаври XVII– XVIII ст.) / С. Кагамлик – К. : Наш час, 2008. – 327 с. – (Невідома Україна).
Ірина Ворончук. Шляхетський двір, його слуги та челядь//СОЦІУМ. Альманах соціальної історії. Вип№4.–2004р.–С.117–133.
Оксана Вінниченко Конфлікти в шляхетськму соціумі кінця ХVІІ– першої половини ХVІІІ століття на сторінках заповітів//Соціум. Альманах соціальної історії.– Вип.№7–2007р.–С.161–173
Васіль Воронін. Войт–ваявода і мяшчане у канфлікце 1558 года у Полацку//Соціум. Альманах соціальної історії. Вип.№7.–2007р.–С.59–65.
Блануца А. Земельні володіння Волинської шляхти в другій половині ХVІ ст./ А. Блануца. – К.: Ін–т історії України НАН України, 2007. – 248 с.
Українська шляхта напередодні визвольної війни середини 17 ст.
Гмітерек Г. Молодь з українських земель у Замойській академії в XVI—XVII ст. «Соціум», 2003, вип. 2.
Сегеда Р.А. Київ у державній системі Речі Посполитої у 1569–1648 рр. Автореферат Дисертації. –К:2007–НПУ ім.М.П. Драгоманова
Х.В.Майкут. Інститут забезпечення зобов’язань на українських землях за литовськими статутами//Теорія та історія держави і права. Філософія права.
Х.В.Майкут. Литовські статути та їх застосування в Україні//Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Вип.№2 – 2008р.
Сергій Плохій. Походження слов’янських націй. Домодерні ідентичності в Україні, Росії та Білорусі. Критика, 2015. – 434 с.
Сегеда Р. А. Особливості створення Києво–Могилянської колегії // Наукові записки. Історичні науки: зб. наук. ст. Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова / Укл. В. Й. Борисенко, А. Г. Бульвінський, П. В. Дмитренко .– К., Переяслав–Хмельницький: Вид–во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2002. – Вип. 47. – С. 176 – 180.
Сегеда Р. А. З історії Софійської слободи в Києві 1586–1633 рр. // Вісник Київського славістичного університету. Серія: історія. – К.: КСУ, 2003. – Вип. 14. – С. 171 – 175
Сегеда Р. А. Місто Київ та запорізьке козацтво в останній третині XVI cт. // Вісник Київського славістичного університету. Серія: історія. – К.: КСУ, 2004. – Вип. 18. – С. 99 – 105
Сегеда Р. А. Документ з історії Києва ХVІ ст. // Київська старовина. – 2004. – № 4 (358). – С. 97 – 101
Сегеда Р. А. Номенклатура вищих посадових осіб Києва в епоху Речі Посполитої // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки: Зб. наук. праць. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2004. – Вип. 1. – С. 51 – 56.
Сегеда Р. А. До питання про послідовність київських воєвод у XVII ст. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки: Зб. наук. праць. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2005. – Вип. 2. – С. 51 – 54
Сегеда Р. А. Київські католицькі біскупи часів Речі Посполитої // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість: Зб. матеріалів VIII Всеукр. наук.–практ. конф., Київ, 12 – 13 травня 2005 р. – К.: вид.–во Європ. ун–ту, 2005. – Т. 5. – С. 220 – 223.
Сегеда Р. А. Особливості функціонування воєводської адміністрації в Києві у 1569 – 1648 рр. // Проблеми охорони та відновлення фортифікаційних споруд Київської землі. Матеріали міжнародної науково–практичної конференції. – К.: Стилос, 2005. – С. 102 – 111.
Антонович В. Б. Киевскиe войты Ходыки, эпизод из истории городского самоуправления в Киеве XVI–XVII ст. // Монографии по истории западной и Юго–Западной России. – Киев,1885. – Т. 1. – 351 с.; Владимирский–Буданов М. Ф. Немецкое право в Польше и Литве. – СПб., 1868. – 302 с
Ернст Ф. Київська архітектура XVI віку // Київ та його околиці в історії і пам’ятках. Записки історичної секції ВУАН. – К., 1926. – Т. 22. – 404 c.;
Компан О. С. Міста України у другій половині XVII ст. – К.: Наукова думка, 1963. – 211 с
Михайлина П. В. Міста України в період феодалізму. – Чернівці, 1971. – 112 с.;
Сидоренко Н. С. Київ напередодні і в роки визвольної війни 1648 – 1654 рр. // Наукові записки інституту історії АН УРСР. – К., –1958. – Т. 12. – С. 165–190.;
Смолій В. А. Участь жителів Києва в антифеодальній та визвольній боротьбі українського народу (кінець ХVІ – перша половина ХVІІ cт.) // Український історичний журнал. – 1981. – № 10. – С. 62–72.;
Івакін Г. Ю. До питання про кам’яну архітектуру пізньосередньовічного Києва // Археологія Києва. Дослідження і матеріали: Зб. наук. праць. – К.: Наукова думка 1979. – С. 108–115
Склад шляхти–землевласників Київського воєводства напередодні визвольної війни українського народу 1648 – 1654 // Феодалізм на Україні: Зб. наук. праць. – К.: Наукова думка, 1990. – С.79–99
Климовський С. До питання про “обмеженість” магдебургського права середньовічного Києва // Український історичний журнал. – 1997. – № 4. – С. 76–81
Попельницька О. Українське козацтво як складова частина населення київського Подолу у XVII – XVIII ст. // Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку.– К., 2000. – Вип. 7. – С. 129–135;
Попельницька О . Найбільші землевласникі і підприємці київського Подолу XVII–XVIII ст.: історико–топографічний та генеалогічний аспекти // Київська старовина. – 2002. – № 3. – С. 3–32
Візер С. О. Роль православної та уніатської церков у національно–визвольному русі в Україні у 1596–1686 рр.: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / НПУ імені М. П. Драгоманова. – К., 2004. – 20 с.;
Люта Т. Ю. Документи про юрисдикційний статус та економічне становище Святософійської митрополичої катедри і Києво–Печерської архімандрії в перші роки після Берестейської унії // „Ковчег”. Церковний збірник з церковної історії. – Л., 2000. – Ч. 2. – С. 313–328.;
Люта Т. Ю. Митрополича катедра Святої Софії в Києві та її володіння в часи уніатської адміністрації: 1596–1633 рр. // Наукові записки НАУКМА. – 2001. – Т. 19. – С. 42–46
Дашкевич Я. Вірменське самоврядування Києва в межах магдебургського права XV–XVII ст. // Самоврядування в Києві: історія та сучасність: матеріали Міжнар. конф., присвяченій 500–річчю надання Києву магдебургського права. – К., 2000. – C. 133–143.;
Карпаль М. Самоврядування Києва та Львова (кінець XV – середина XVII ст.): регіональні особливості … – С.137–143.
Київський літопис першої чверті XVII ст. // підг. В. І. Ульяновський, Н. М. Яковенко. // Український історичний журнал. – 1989. – № 5. – С. 100–114.;
Україна перед Визвольною війною 1648–1654 рр. Зб. док. (1639–1648) / відп. ред. М. Петровський, К. Гуслистий. – К.: Вид–во АН УРСР, 1946. – 256 с
Кулаковський П. Канцелярія Руської (Волинської) метрики 1569–1673 рр.: Студія історії укр. регіоналізму в Речі Посполитій. Острог—Л., 2002.
Ковальский Н.П. Источники по истории Украины XVI – первой половины XVII вв. в Литовской метрике и фондах приказов ЦГАДА
Днепропетровск, ДГУ, 1979. — 74 с.
Боряк Г. В. Административно–териториальное устройство украинских земель в конце XV – середине XVI в.: Анализ документальных источников: Автореф. дис… канд. ист. наук. – К., 1987. – 16 с.
Щербак В.О. Формування козацького стану в Україні (друга половина 15 –сер 17 століття) –К., 1997.
Яковенко Н. Латинське шкільництво і «шкільний гуманізм» в Україні кінця 16–17 століття// київська старовина – 1997 –№1–2
Горін С.Монастирі західної Волині (друга половина XV – перша половина XVІІ століть) Львів, 2007
Майборода Р. Люстрації українських земель XVІ – XVІІІ ст. Матеріали до реєстру рукописних та друкованих текстів К.,1999
Лаппо И. Земский суд в великом Княжестве литовском//Журнал Народного просвещения. СПб,–1897.
Поліщук В. Запровадження уряду возного нв Луцькому повіті у 1567 році // Український археографічний щорічник. Вип.7.К.,2002. С.185–215

Дашкевич Я.Р. О достоверности публикации материалов Литовской метрики по данним описания Києвского замка 1552 г.// Иследования по истории Лииовской метрики. Сб.нау.трудов. Москва, 1989. Ч.1.С.158–184

Немає коментарів :

Дописати коментар